Klub Sekret Urody

Dołącz do Klubu i zgarniaj nagrody

Czym jest Klub Sekret Urody

Klub Sekret Urody stworzyliśmy specjalnie z myślą o naszych Klientach, aby nagrodzić ich za to że robią u nas zakupy… czytaj więcej

http://sekreturody.com
© Sekret Urody 2011 | realizacja: www.studiocombo.pl
 • Sonia
 • Sonia sp. z o.o. Centrum Dystrybucji Kosmetyków

  ul. Boya-Żeleńskiego 25, 35-105 Rzeszów

  NIP: 813-10-97-731 REGON: 690365224

 • Biuro obsługi klienta:

  Tel.: +48 17 860 12 08 | Fax.: +48 17 860 12 05

  e-mail: info@sekreturody.com

Regulamin Funkcjonowania Programu Lojalnościowego

Klub SEKRET URODY

Regulamin Uczestnictwa

 1. Wprowadzenie
  1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania Programu Lojalnościowego skierowanego do klientów indywidualnych opierającego się na sprzedaży w ramach której, klientom sieci drogerii Sekret Urody – drogerie blisko Ciebie przyznawane są punkty za zakupione produkty. Szczegóły przyznawania punktów i uzyskiwania z tego tytułu korzyści zostały określone w punkcie 4.4. Regulamin zawiera warunki uczestnictwa w Programie, które Uczestnik akceptuje wypełniając Formularz zgłoszeniowy.
  2. Organizatorem Programu jest Sonia Sp. z o.o z siedzibą w Rzeszowie przy ul. T. Boya-Żeleńskiego 25 zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie pod nr KRS 0000199077, NIP: 813-10-97-731.
 2. Uczestnictwo w Programie
  1. Uczestnikiem Programu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, która dokona w drogeriach Sekret Urody zakupu wybranych przez siebie produktów, zgłosi wniosek o wydanie Karty Lojalnościowej oraz zaakceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
  2. Warunkiem przystąpienia do Programu jest wypełnienie w sposób poprawny, czytelny i zgodny z prawdą Formularza oraz jego podpisanie i złożenie w drogerii Sekret Urody, wyrażając jednocześnie zgodę na przechowywanie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych przez sieć w celach związanych z realizacją Programu oraz w celach marketingowych.
  3. Wypełnienie, złożenie oraz podpisanie Formularza przez Uczestnika jest tożsame z faktem, że zapoznał się on z Regulaminem Programu oraz zgadza się na jego postanowienia. Brak podpisu na Formularzu jest równoznaczny z brakiem uczestnictwa w Programie.
  4. W przypadku błędnie lub nieczytelnie wypełnionego Formularza Organizator odrzuca wniosek o uczestnictwo w Programie.
  5. Jednokrotne zgłoszenie do Programu jest wystarczające. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia kolejnego zgłoszenia od tej samej osoby.
 3. Karta Uczestnika Programu
  1. W chwili przystąpienia do udziału w Programie Uczestnik otrzymuje opatrzoną indywidualnym numerem Kartę. Każda osoba korzystająca z karty jest związana postanowieniami niniejszego Regulaminu.
  2. Uczestnikowi przysługuje prawo do jednej karty. Karty Programu nie można zbywać ani przekazywać osobom trzecim.
  3. Karty nie są elektronicznymi instrumentami płatniczymi, a w szczególności nie są kartami kredytowymi, debetowymi ani innymi kartami z funkcją płatniczą. Karta uczestnika może być wykorzystywana do uzyskiwania korzyści zgodnie z niniejszym Regulaminem.
  4. Organizator nie odpowiada za ewentualne szkody powstałe w wyniku zgubienia lub utraty karty przez Uczestnika.
  5. W przypadku, kiedy na podstawie podanych danych, np. numeru PESEL, nie jest możliwe odnalezienie klienta w bazie danych, a zgubił on kartę, zgromadzone punkty przepadają (bez możliwości ich odzyskania) i nie ma możliwości ich odzyskania.
 4. Przyznawanie punktów
  1. Uczestnik Programu gromadzi punkty na karcie poprzez zakup produktów w sklepach objętych Programem. Punkty naliczane są automatycznie.
  2. W przypadku braku okazania Karty Uczestnik nie będzie miał możliwości późniejszego doliczenia punktów z transakcji, i nie przysługują mu z tego tytułu żadne roszczenia.
  3. Każdy Uczestnik Programu może sprawdzić ilość zgromadzonych przez siebie punktów w dowolnej chwili w każdej drogerii Sekret Urody drogeria blisko Ciebie realizującej niniejszy Program.
  4. Przelicznik gromadzenia punktów: każda transakcja zakupowa na kwotę równą lub większą 25 zł daje Uczestnikowi prawo do naliczania przez system terminala 5 pkt programu na kartę lojalnościową. Każde kolejne 5 punktów Uczestnik otrzymuje za wielokrotność pełnych 25 zł.
  5. W przypadku awarii terminala kart płatniczych uczestnik programu otrzymuje paragon z parafowanym numerem karty i przeliczeniem punktowym w celu naniesienia do programu uzyskanych punktów po ustaniu awarii, a podczas kolejnej wizyty w punkcie sprzedaży. przy kolejnej wizycie w drogerii i prawidłowo działającym terminalu parafowany paragon z numerem karty należy przeliczyć na punkty programu. 
  6. Wszelkie zastrzeżenia co do ilości punktów zgromadzonych na karcie (dodanych lub odjętych) Uczestnik zobowiązany jest zgłosić personelowi drogerii w chwili dokonywania transakcji. Po odejściu od kasy wszelkie zastrzeżenia co do poprawności dodania lub odjęcia punktów nie będą rozpatrywane.
 5. Realizacja punktów
  1. Uczestnik realizuje uprawnienia wynikające ze zgromadzonych punktów poprzez wybranie nagrody z katalogu nagród dostępnego w drogerii lub na stronie Organizatora www.sekreturody.com
  2. Uczestnik w ramach realizowanych punktów programu może odebrać więcej niż jedną nagrodę pod warunkiem, że suma wartości tych produktów zmieści się w przedziale punktowym zebranym przez Uczestnika.
  3. Nagrody będą do odebrania w wybranej przez uczestnika drogerii, w okresie nie dłuższym niż 30 dni od chwili zgłoszenia chęci realizacji nagrody.
  4. W uzasadnionych przypadkach, Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Katalogu Nagród w czasie jego obowiązywania np. prawo zmiany nagród w przypadku wyczerpania zapasów. O zmianach Uczestnik zostanie poinformowany poprzez zamieszczenie informacji w drogeriach objętych programem lojalnościowym i informacji na stronie Organizatora www.sekreturody.com
  5. Punkty nie podlegają wymianie na inne towary niż te, które zamieszczone są w Katalogu Nagród lub na jakąkolwiek wartość pieniężną.
 6. Wygaśnięcie Punktów
  1. Jeśli nie postanowiono inaczej Punkty wygasają po upływie 12 miesięcy od momentu ich przyznania, jeśli nie zostały w tym czasie wymienione na nagrody zgodnie z regulaminem Programu.
  2. Nie używanie Karty przez okres 24 następujących po sobie miesięcy prowadzi do wygaśnięcia jej ważności, a Punkty zgromadzone na koncie Uczestnika zostają automatycznie skasowane i nie podlegają wymianie na nagrody.
 7. Zmiana Warunków uczestnictwa w Programie
  1. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w programie w zakresie: uproszczenia funkcjonowania Programu, wprowadzeniem dodatkowych rozwiązań dla Uczestników lub innymi ważnymi potrzebami związanymi z funkcjonowaniem Kart, które będą podyktowane ważnymi potrzebami związanymi z funkcjonowaniem kart, lub zmian w prawie polskim.
  2. O ewentualnych zmianach Organizator poinformuje stosownym komunikatem na stronie internetowej Organizatora i zamieszczeniem informacji w drogerii uczestniczącej w programie.
 8. Zakończenie funkcjonowania Programu Lojalnościowego
  1. Organizator zastrzega, iż ma prawo zawiesić lub zakończyć funkcjonowanie Programu. Informacja takiej treści zostanie przekazana przez zamieszczenie informacji w drogeriach uczestniczących w programie i na stronie internetowej www.sekreturody.com z 30 dniowym wyprzedzeniem.
  2. Organizator zastrzega, iż możliwość realizacji Punktów będzie możliwa w terminie określonym w zawiadomieniu. Po tym terminie wymiana Punktów na nagrody nie będzie możliwa.
 9. Postanowienia końcowe
  1. Dla wszystkich praw i obowiązków, jakie wynikną z niniejszych warunków Uczestnictwa, właściwe jest prawo polskie. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów będzie Sąd Rejonowy w Rzeszowie (siedzibie organizatora programu).

Zasady poufności i ochrony danych osobowych Uczestników Programu

Warunki ogólne

Organizator Programu dążąc do poszanowania ochrony prywatności Uczestników przedsięwziął niezbędne środki techniczne i organizacyjne, by przetwarzanie danych osobowych Uczestników odbywało się w zgodzie z odpowiednimi regulacjami prawnymi, w szczególności na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002, nr 101, poz. 926, z późn. zm.; dalej „Ustawa”).

Cel przetwarzania danych

Udostępnienie danych Organizatorowi w związku z uczestnictwem w Programie ma charakter dobrowolny. Danymi podstawowymi są następujące dane osobowe: PESEL, imię i nazwisko, data urodzenia, pełny adres, numer telefonu komórkowego, adres e-mail.

Zgoda na marketing

Jednym z głównych założeń Programu jest dostosowanie indywidualnej oferty do potrzeb Klienta Drogerii, jednocześnie bez narażania na otrzymywanie zbyt wielu zbędnych informacji. Z powyższych względów organizator sieci sklepów Sekret Urody drogerie blisko Ciebie, może przetwarzać dane osobowe oraz  informacje odnoszące się do zawartych transakcji do celów marketingowych, w tym m.in. w celu sporządzania i przesyłania indywidualnie dobranych informacji, również za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (SMS, poczta email) o towarach i usługach sieci sklepów Sekretu Urody drogerie blisko Ciebie.

Prawo dostępu do treści danych i poprawiania danych osobowych

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści Państwa danych osobowych oraz prawo do żądania ich poprawiania, uzupełniania, lub usunięcia zgodnie z art. 32 – 35 Ustawy. W przypadku zmiany danych np. adresu lub nazwiska Uczestnik powinien niezwłocznie poinformować o takiej zmianie Organizatora. Organizator nie odpowiada za ewentualne szkody powstałe w wyniku braku poinformowania Organizatora przez Uczestnika o zmianie jego danych.